Putokazi

Interdisciplinarni znanstveno-stručni časopis Sveučilišta Hercegovina ———— E-ISSN: 2303-470X

Stavovi roditelja prema djeci s poremećajima u ponašanju

January 19, 2016 K. V. 0 Comments

STAVOVI RODITELJA PREMA DJECI S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU

Dr. sc. HAZIM SELIMOVIĆ, Dr.sc RUŽA TOMIĆ

SAŽETAK

Problem istraživanja predstavljaju poremećaji u ponašanju kod djece i mladih i uloga roditelja u prevenciji i rehabilitaciji djece s poremećajima u ponašanju, a kako bi se prevencijomsmanjile posljedice po odgoj i razvoj djece. Cilj rada je ispitati i utvrditi da li su stavovi roditelja prema djeci s poremećajima u ponašanju pozitivni ili negativni. U radu je korištena metoda teorijske analize i servej istraživačka metoda, a od instrumenata anketni upitnik konstruiran za namjere ovog istraživanja. Uzorak ispitanika čini 220 roditelja učenika osmih razreda devetogodišnje osnovne škole s područja Srednjobosanskog kantona. Rezultati istraživanja pokazuju da roditelji kod svoje djece zapažaju različite oblike poremećaja u ponašanju. Djeca poremećaje u ponašanju počinju ispoljavati u različitom periodu života, a najčešće sa 14 godina. Sa djecom s poremećajima u ponašanju roditelji otežano komuniciraju. Probleme u ponašanju djeteta roditelji najčešće rješavaju uz pomoć stručnjaka (pedagoga, psihologa i socijalnog radnika). Ispitanici su stava da djeci sa poremećajima u ponašanju treba pomoći. Djeca s poremećajima delikte vrše u razredu sa vršnjacima ili starijim delinkventima. Roditelji su mišljenja da djeca s poremećajima u ponašanju nisu uvijek adekvatno prihvaćena kod vršnjaka. O tome kako sa djecom s poremećajima u ponašanju komuniciraju iznose da je otežana komunikacija. Saradnja između porodice i škola nije uvijek adekvatna kad je u pitanju rješavanje problema djece s poremećajima u ponašanju. Djeca s poremećajima u ponašanju trebaju se školovati u redovnoj školi zajedno sa djecom bez poremećaja. Svi odgojni faktori moraju jedinstveno odgojno djelovati kako bi pomagali djeci s poremećajima u ponašanju da transformišu svoje ponašanje u društveno tolerantnije okvire.


PARENTS’ ATTITUDES TOWARDS CHILDREN WITH BEHAVIOUR DISORDERS

SUMMARY

The problem of research are behavioral disorders in children and youth and the role of parents in the prevention and rehabilitation of children with behavioral disorders, and to prevencijomsmanjile consequences for the upbringing and development of children. The aim is to examine and determine whether the attitudes of parents of children with behavioral positive or negative. The paper uses the method of theoretical analysis and servej research methods and instruments of a questionnaire designed for the purpose of this research. The sample comprised 220 parents of eighth-grade primary schools from the Central Bosnia Canton.
Respondents were of the view that children with behavioral problems need help. Children with the disorder offenses carried out in the classroom with their peers or older delinquents. The parents believe that children with behavioral problems are not always adequately accepted by peers. About how with children with behavioral communicate the amounts that communication is difficult. Cooperation between families and schools is not always adequate when it comes to solving problems of children with behavior disorders.

Previous Post

Next Post