Putokazi

Interdisciplinarni znanstveno-stručni časopis Sveučilišta Hercegovina ———— E-ISSN: 2303-470X

Matković, Zovak: Mentalne mape u identifikaciji odnosa menadžera prema učenju u organizaciji

March 20, 2015 urednik 0 Comments

MENTALNE MAPE U IDENTIFIKACIJI ODNOSA MENADŽERA PREMA UČENJU U ORGANIZACIJI

doc. dr. sc. IVAN MATKOVIĆ

MAJA ZOVAK, mag.

SAŽETAK

Na proces učenja odnosno stjecanja novih znanja djeluju mnogobrojni čimbenici. Malo je poznato, a još manje istraženo u kojoj mjeri i na kakve sve načine menadžeri mogu pozitivno i negativno utjecati na implementaciju učenja u organizacijskom ponašanju. Ovaj rad njegovi autori su usmjerili na ovu tematiku.

Na implementaciju koncepta upravljanja znanjem i učenjem u organizaciji vrlo važnu ulogu ima odnos menadžera i menadžmenta prema učenju. Postoji barem pet osnovnih tipova menadžera prema odnosu na učenje: pasivan menadžer, destruktivan menadžer, indiferentan menadžer, aktivan menadžer, konstruktivan menadžer. Nije tako lako, kako se naizgled dade zaključiti odrediti tipove menadžera prema njihovom odnosu na učenje. Jedan važan problem je vezan uz nivo i strukturu svijesti menadžera o njegovom stavu prema učenju u organizaciji. U dosadašnjim istraživanjima stavova menadžera prema učenju i stjecanju novih znanja u organizacijama najčešće su eksplorirane različite metode kao što su: ankete, skale, projektilne tehnike, dubinski intervjui i sl.

Mentalne mape su jedan sasvim novi i kvalitetniji pristup. One predstavljaju radijalan prikaz vlastitih misli pomoću kombinacije slika, simbola, boja i riječi. Metoda se temelji na mašti i asocijacijama. Pomoću asocijacija i mašte kreiraju se ključni elementi mape koji se nastavljaju i račvaju kao grane prema logičkim tijekovima pojma koji se istražuje. Mentalne mape ne nameću unaprijed zadane sadržaje ni okvire. Polazi se od toga da će kroz projekciju odnosa prema učenju menadžer nesvjesno projicirati svoj stav prema učenju u organizaciji. Cjelokupnom konstrukcijskom osnovom, mentalne mape čine se na postavkama ne horizontalnih procesa razmišljanja koji su srodni prirodnim procesima funkcioniranja ljudskog mozga.

Ključne riječi: mentalne mape; učenje u organizaciji; stavovi menadžera.


Ivan Matkovic,PhD

Maja Zovak, MA

MENTHAL MAPS AS MANAGERS IDENTIFICATION RELATED TO ORGANIZATIONAL LEARNING

SUMMARY

There are many factors that affect the process of learning, i. e. acquiring new knowledge, while the studies on the ways how managers can positively or negatively affect the implementation of organizational learning are only few. Thus, the authors of this study have focused on this issue. Management and managers’ attitude toward learning plays a central role in implementation of the concept of knowledge management. There are at least five different types of managers’ attitude toward organizational learning: passive, destructive, indifferent, active, constructive. Defining types of managers according to their attitude toward learning is not as easy as it may seem. Manager’s awareness of organizational learning is highly relevant. Surveys, scales, projective techniques, in- depth interviews are the methods that have mostly been used so far to examine managers attitude toward organizational learning.

Mind Maps is a new, improved approach. They represent a radial view of one’s own thoughts based on the combination of pictures, symbols, colors and words. The method involves imagination and associations. The Map key elements created on associations and imagination branch out following the logical flow of explored idea. Mind Maps do not impose any predefined contents or restrictions. The assumption is that a manager’s general awareness of learning will be the basis upon which he will unconsciously project his attitude toward organizational learning. The entire structure of Mind Maps assumes non-horizontal thinking processes related to natural processes of the human brain.

Key words: Mind Maps, organizational behavior

Previous Post

Next Post