Putokazi

Interdisciplinarni znanstveno-stručni časopis Sveučilišta Hercegovina ———— E-ISSN: 2303-470X

Bogdanović-Čurić, Ivanišević, Mušinović: Motivacija studenata psihologije za bavljenje volonterskim radom

March 20, 2015 urednik 0 Comments

MOTIVACIJA STUDENATA PSIHOLOGIJE ZA BAVLJENJE VOLONTERSKIM RADOM

JASNA S. BOGDANOVIĆ-ČURIĆ

DIJANA Z. IVANIŠEVIĆ

SANJA H. MUŠINOVIĆ

SAŽETAK

Razvoj civilnog društva kod nas je rezultirao povećanim brojem udruženja koje raznovrsnim programima i aktivnostima pomažu u rješavanju mnogih društvenih problema. Nažalost, još uvijek je nedovoljno razvijena svijest o korisnosti volonterskog rada u zdravstvenim, socijalnim i obrazovnim ustanovama. Ipak s razvojem civilnog društva raste i svijest o potrebi uključivanja većeg broja volontera pa će u budućnosti i vrata većine ovakvih institucija biti otvorena.

U svijetu je volonterski rad važan činilac na gotovo svim nivoima življenja – od svakodnevice do promovisanja društveno važnih pozitivnih promjena. Takođe, rad volontera je izuzetno priznat, vrednovan i tražen, te je vrlo značajna i gotovo obavezna preporuka za daljnje školovanje i zapošljavanje.

Ključne riječi: motivacija, volonterski rad, studenti psihologije.


 

JASNA S. BOGDANOVIC-CURIC

DIJANA Z. IVANISEVIC

SANJA H. MUSINOVIC

MOTIVATION OF PSYCHOLOGY STUDENTS FOR ENGAGEMENT IN VOLUNTARY WORK

SUMMARY

Development of civil society here resulted with increased number of associations that help resolving many social problems through diverse programs and activities. Unfortunately, there is still lack of awareness on benefits of voluntary work in health, social and educational institutions. Yet, with development of civil society the awareness on need for inclusion of higher number of volunteers grows so in the future the doors of most such institutions will be opened. Voluntary work is important factor in the world at almost all levels of life – from every day’s life to promotion of socially important positive changes. Also, the work of volunteers is exceptionally well recognised and wanted, so it is very significant and almost obligatory recommendation for further education and employment.

Keywords: motivation, voluntary work, psychology students

Previous Post

Next Post