Putokazi

Interdisciplinarni znanstveno-stručni časopis Sveučilišta Hercegovina ———— E-ISSN: 2303-470X

Čekrlija, Radić: Štetne posljedice dislociranja poslovanja korporacija u nerazvijene zemlje

March 20, 2015 urednik 0 Comments

ŠTETNE POSLJEDICE DISLOCIRANJA POSLOVANJA KORPORACIJA U NERAZVIJENE ZEMLJE

Doc. dr. SAŠA ČEKRLIJA

Doc. dr. GORDAN RADIĆ

SAŽETAK

Suvremena ekonomska praksa praćena procesom globalizacije i ekonomskim izazovima evidentno utječe na izmjene strategija upravljanja nacionalnim gospodarstvima. S tim u vezi dolazi do integriranja makroekonomije i djelovanja u pravcu zaštite od narušavanja trgovinske bilance pod utjecajem izravnih inozemnih ulaganja. Određene posljedice svakako uzrokuju velike korporacije koje zapošljavaju veliki broj stanovnika te udjelom na tržištu značajno diktiraju pravila. Depresija koja obvezno uslijedi nakon krize često navodi korporacije da poslovanje velikog dijela svojih snaga sele u gospodarstva koja nude niže porezne stope, daju subvencije za određene gospodarske djelatnosti, ili pak imaju jeftiniju radnu snagu. Takve gospodarske migracije mogu u mnogome narušiti dostignute omjere u nacionalnom dohotku ekonomija iz kojih se poslovanje seli, dok u kratkom razdoblju bilježe nagli rast u ekonomijama koje su ocijenjene kao privlačnije i strateški podobnije za nastavak poslovnih aktivnosti. Ovakva praksa je češća ukoliko je poslovna aktivnost prisutna u nesigurnim i neizvjesnim uvjetima. Nije novost da suvremene korporacije u prosjeku svake tri do četiri godine mijenjaju omjer vlasništva kao i svoja sjedišta. Kao štetne posljedice u područjima iz kojih se korporacije sele najčešće se očituju gubitak dijela poreznih prihoda, naglo smanjenje broja zaposlenih, povećanje potrebe za socijalnim davanjima, smanjenje stope potrošnje i višak radne snage.

Ključne riječi: korporacije, uvjeti poslovanja, siromaštvo, štetne posljedice


 

SASA CEKRLIJA

GORDAN RADIC

DAMAGE CONSEQUENCES OF DISLOCATING BUSINESS CORPORATIONS TO UNDEVELOPED COUNTRIES

SUMMARY

Modern economical practice followed by globalization process and economical challenge has evident impact to the strategies of changes in management of national economies. In a relation with that it comes to integrating of macro economy and acting in a direction of shielding balance of accounts under impact of direct foreign investment. Certain consequences are surely runed up by big corporations which are employing a large number of inhabitants and with its participation on the market has great influence in dictating the rules. Depression which is inevitably followed by economic crisis often forcing multinational corporations that most of their business activities move to economies with lower taxes and to economies which offer some subventions for specific economic activities or to economies which have cheaper labour force. This kind of economic migrations may disturb achieved rate in national income in economies from where are they moving as in economies where they are moving in short interval record abruptly growth in those economies which are more attractive and marked as strategically eligible for their further business activities. This kind of practice is often unless the business activity is at uncertain and doubtful conditions. It is not the novelty that modern corporations averagely every three to four years change the proportion of ownership rights and also their headquarters. As maleficent outcome at areas from which corporations are moving from the economies loose a part of their taxes, suddenly decreasing number of employed inhabitants, increased need for social obligations to unemployed people, decreasing rate of consumption and surplus of labour force.

Key words: Corporations, Conditions of Business, Poverty, Damage Consequences

Previous Post

Next Post