Putokazi

Interdisciplinarni znanstveno-stručni časopis Sveučilišta Hercegovina ———— E-ISSN: 2303-470X

E.Mujkanović,E.Mujkanović-Uloga i značaj rane detekcije kod djece oštećena sluha

July 4, 2015 K. V. 0 Comments

ULOGA I ZNAČAJ RANE DETEKCIJE KOD DJECE OŠTEĆENA SLUHA
Edin Mujkanović, Elvira Mujkanović

SAŽETAK
Gubitak sluha dovodi do drugačijeg iskustva u ponašanju pojedinca utičući na neke specifičnosti u razvoju određenih psihičkih karakterisitika. Oštećenje sluha predstavlja takav oblik senzorne ometenosti koji donosi višestruke posljedice u općem razvoju djeteta. U razvojnom procesu djeteta oštećena sluha izuzetno važnu ulogu ima rani habilitaciono-korektivni tretman. Dobro programiran i kvalitetan rad sa što mlađim djetetom u najvećem broju slučajeva daje dobre rezultate kao što su dobro prilagođena i harmonično razvijena ličnost. S tim u vezi, u ovom radu smo razmatrali kvantitet verbalnog izraza kroz imenovanje slika i pisanje pojmova, kako bismo ukazali na ogromnu važnost rane detekcije, a samim tim i rane rehabilitacije oštećenja kod djece s patologijom slušanja i govora.
Ključne riječi: rana detekcija, oštećenje sluha

EDIN MUJKANOVIC, PhD; ELVIRA MUJKANOVIC, PhD
THE ROLE AND IMPORTANCE OF EARLY DETECTION BY HEARING IMPAIRED CHILDREN

ABSTRACT
Hearing loss leads to a different behaviour experience and impacts some parts of mental development. Hearing impairment causes sensor faults and these lead to multiple consequences in general development of a child. The early correction treatments a significant role in the development process of a hearing impaired child. Good prepared and high quality work with young children in most cases gives good results. The result is mostly an adapted and harmonic developed personality. According to this point, this papers attention is focused on the verbal communication through naming pictures or writing down different terms. This shows the big importance of early detection and furthermore of early rehabilitation of hearing and speech impaired children.
Key words: early detection, hearing impairment

Previous Post

Next Post