Putokazi

Interdisciplinarni znanstveno-stručni časopis Sveučilišta Hercegovina ———— E-ISSN: 2303-470X

Uloge nastavnika u tradicionalnoj i kvalitetnoj školi

January 19, 2016 K. V. 0 Comments

ULOGE NASTAVNIKA U  TRADICIONALNOJ I KVALITETNOJ ŠKOLI

KATARINA LASIĆ, mag.

 SAŽETAK

U ovom se radu osvrćemo na promjene u odgojno – obrazovnom sustavu koje se stavljaju kako pred školu tako i pred nastavnika. Uloga nastavnika u školi je od velikog značaja. Svaki nastavnik svojim pristupom,radom može doprinijeti poboljšanju, kako svoga rada s učenicima tako i svog utjecaja na okolinu u kojoj djeluje. Svrha rada je napraviti uvid u razlike između uloge nastavnika u tradicionalnoj i uloge nastavnika u kvalitetnoj školi. Današnja škola treba velike promjene, kako unutar same škole tako i unutar cijelog odgojno – obrazovnog sustava. Što se to promijenilo u ulozi nastavnika? S kojim poteškoćama se susreće nastavnik? Kako poboljšati kvalitetu rada u školi? Koje kvalitete nastavnik treba imati? Zaključak jest da je nastavnik bitna značajka u odgojno –obrazovnom sustavu  te da nastavnik treba biti osoba s najvišim kvalitetama ličnosti. Ipak je nastavnik taj koji uz roditelje, priprema djecu za daljnji život i izazove s kojima će se susresti.


THE ROLE OF TEACHERS IN A TRADITIONAL AND EXCELLENT SCHOOL

 SUMMARY

This work looks at the changes in the educational – educational system to be placed in front of the school as well as to teachers. The role of the teacher in the school is of great importance. Every teacher with his approach, work can contribute to improving both their work with students and their impact on the environment in which it operates. The purpose of this paper is to make an insight into the differences between the role of teachers in the traditional role of the teacher in the quality school. Today’s schools need major changes, both within the school and within the entire educational – educational system. What’s changed in the role of teachers? With what difficulties it encounters a teacher? How to improve the quality of work at school? What qualities should a teacher have? The conclusion is that the teacher is an essential feature in the upbringing – educational system and that the teacher should be the person with the highest qualities of personality. But the teacher who with their parents, preparing children for their future lives and the challenges they will encounter.

Previous Post

Next Post