Putokazi

Interdisciplinarni znanstveno-stručni časopis Sveučilišta Hercegovina ———— E-ISSN: 2303-470X

Sažetak

June 17, 2016 K. V. 0 Comments

ULOGA GOSPODARSKE DIPLOMACIJE U PRIKUPLJANJU MEĐUNARODNIH DONACIJA ZA PROTUMINSKO DJELOVANJE U BOSNI I HERCEGOVINI
DAVOR KOLENDA, mag. ekonomije, dipl. pravnik

Sažetak
Protuminsko djelovanje je relativno nova djelatnost, proizašla u velikoj mjeri nakon produkta ‘Hladnog rata’. To je mnogostrana aktivnost u čijem središtu je opasnost od velikih površina koje su zagađene minama ili se sumnja da su zagađene minama ili drugim eksplozivnim ostacima iz rata. Procjenjuje se da je oko 20.000 žrtava mina godišnje u svijetu. Bosna i Hercegovina spada u zemlje koje nemaju dovoljno sredstava za rješavanje ovoga problema, koji postaje sve izraženiji u vrijeme smanjene aktivnosti potencijalnih donatora. U razdoblju smanjenih međunarodnih donacija i nemogućnosti Bosne i Hercegovine da izdvoji sredstva za protuminske akcije, potrebno je iznaći metode kojim bi se osigurala nedostajuća sredstva za učinkovitije izvođenje radova humanitarnog razminiranja, i to međusobno koordiniranim aktivnostima, te utjecajem gospodarske diplomacije, Povjerenstva za razminiranje u BiH, donatora i izvođača radova. Osnovni zadatak istraživanja u ovom radu je da se odrede realne mogućnosti gospodarske diplomacije ( na naučno zasnovan način ) u prikupljanju donatorskih sredstava za humanitarno razminiranje u Bosni i Hercegovini.


Summary

THE ROLE OF ECONOMIC DIPLOMACY IN COLLECTING INTERNATIONAL DONATIONS FOR MINE ACTION IN BOSNIA AND HERZEGOVINA

 

Mine action is a rather new activity, which is a product of the „Cold war“.  It is a miscellaneous activity which focuses on mine contamination or areas that might be contaminated or other UXO from the war. There are approximately 20.000 casualties every year in the world. Bosnia and Herzegovina is one of the countries which do not have funds to solve this problem which is more expressed in times of diminished activities of potential donors. During the period of reduced international financing and the inability of Bosnia and Herzegovina to allocate funds for mine action, it is necessary to find a method that would ensure the missing funds for the effective execution of the works of humanitarian demining, and to mutually coordinated activities, and the impact of economic diplomacy, the Demining Commission in Bosnia and Herzegovina, donors and contractors. The main task in this paper is to determine real possibilities of economic diplomacy (scientifically based) in fundraising for humanitarian demining in Bosnia and Herzegovina.

 

 

Key words: economic diplomacy, mine action, donations, humanitarian demining


 

Previous Post

Next Post