Putokazi

Interdisciplinarni znanstveno-stručni časopis Sveučilišta Hercegovina ———— E-ISSN: 2303-470X

December 1, 2017 K. V. 0 Comments

ULOGA POMOĆNIKA U NASTAVI U ODGOJU I OBRAZOVANJU DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU
Elvira Mujkanović1, Antonija Božić2

Sažetak
Inkluzivno obrazovanje je omogućilo uključivanje djece s teškoćama u razvoju u redovni školski sustav gdje je od osobitog značaja podrška stručne službe škole u njihovom odgoju i obrazovanju. Suvremeni odgojni sustav ne svodi se samo na učenje, nego i na razvijanje svim mogućih kompetencija, uključujući i emocionalne, tjelesne, socijalne i dr. te je pored učitelja u rad neophodno uključiti pedagoga, psihologa, logopeda, socijalnog radnika i pomoćnika u nastavi. Rezultati istraživanja su dobar pokazatelj obima i vrste podrške koji su potrebni svim sudionicima u odgojno-obrazovnom radu s djecom s teškoćama u razvoju, kao i značaj pomoćnika u nastavi. Uključivanjem pomoćnika u nastavu doprinosi se uspješnijoj socijalnoj integraciji, kvalitetnijem provođenju nastavnog plana i programa za sve učenike, promijenjenim stavovima učitelja/nastavnika te njihovoj realnijoj procjeni odgojno-obrazovnih potreba učenika s teškoćama u razvoju, a samim time i aktivnijim sudjelovanjem učenika s teškoćama u svim aspektima školovanja.
Ključne riječi: inkluzija, stručna služba, asistent u nastavi, djeca s teškoćama


 

THE ROLE OF TEACHING ASSISTANTS IN CLASS EDUCATION AND TRAINING OF CHILDREN WITH DISABILITIES

Elvira Mujkanovic, Antonija Bozic

ABSTRACT
Inclusive education has enabled the inclusion of children with disabilities into the regular school system, whereby the support of the school’s specialist department is of crucial importance for their education. The contemporary educational system is not only about learning, but also the development of all competencies, including emotional, physical, social, etc.; therefore it is necessary to involve not only teachers, butalso educationalists, psychologists, speech therapists, social workers, andteaching assistants. The results of this research are a good indicator of the scope and type of support necessary for all the participants in the education of children with disabilities, as well as the importance of teaching assistants. The involvement of teaching assistants in the teaching process contributes to a more successful social integration, the increased quality of curriculum implementation for all students, a change in the teachers’ attitude and their more realistic assessment of the educational
needs of students with disabilities, resulting in active participation of students with disabilities in all aspects of education.
Keywords: inclusion, specialist department, teaching assistant, children with disabilities

Previous Post

Next Post