Putokazi

Interdisciplinarni znanstveno-stručni časopis Sveučilišta Hercegovina ———— E-ISSN: 2303-470X

December 1, 2017 K. V. 0 Comments

OPTIMALNI FINANSIJSKI REZULTAT PREDUZEĆA „X“ PRI KORIŠTENJU REALNOG
KAPACITETA
Prof.dr Radovan Spremo1

Sažetak:

Suština ove analize ogleda se u tome što uključuje poslovne prihode i rashode i finansijske prihode i rashode odnosno finansijski rezultat iz redovnog poslovanja definisan u narednom dijelu rada. Problem ove analize jeste u tome što ona zahtijeva da se poslovni rashodi raščlanjuju na varijabilne i fiksne. Analiza posmatranog preduzeća obuhvata segmente finansijskog rezultata: maržu pokrića, poslovni rezultat, i bruto finansijski rezultat. Prema tome utvrđeni su faktori rizika: poslovni rizik, finansijski rizik i faktor ukupnog rizika. Po ocjeni tehničkih stručnjaka u posmatranom preduzeću na visinu faktora poslovnog rizika isključivo djeluje visina obima proizvodnje i prodaje, što je povezano sa stepenom iskorišćenja kapaciteta u posmatranom preduzeću odnosno sa intezitetom prinosa po jedinici kapaciteta. Što je veći obim proizvodnje i prodaje, pri datim prodajnim i nabavnim cijenama i datim utrošcima varijabilnih troškova, bit će veća marža pokrića, a time i niži faktor poslovnog rizika i obrnuto. Prišlo se analizi da se utvrdi kakav bi bio rezultat posmatranog preduzeća u tekućoj godini pri ostvarenju obima proizvodnje i realizacije koji odgovara potpunom iskorišćenju realnog kapaciteta.
Ključne riječi: poslovni rizik, finansijski rizik, bruto, prihodi, rashodi, realni kapacitet.


 

OPTIMAL FINANCIAL OF THE COMPANY USING REAL CAPACTIES

Radovan Spremo

Summary
The summary of this analysis is in the fact that it includes business assets and liabilities and financial revenues and expences i.e. financial statement resulting from regular business dealings defined in letter text of this paper. The problem of this analysis is that it demands for the gross costs to be broken into variable and fixed costs. The analysis of the company being analysed includes the following segments of financial statement: contribution margin, profit, and gross financial statement. In technical experts′ evaluation in the company being analysed, the level of risk factor solely depends on scales of production and sales, which is connected to level of exploitation of capacities in analysed company, i.e. it is connected with intensity of contribution by unit of capacity. The larger production and sales scale under specific sales and procurement prices and under specific expences for variable costs, the higher the contribution margin, resulting with the lower business risk and vice versa. Goal of this analysis is to define business result (profit) for analysed company in current year under employment of true capacity for production.
Key terms: business risk, financial risk, gross, revenues, expenses, true capacity

Previous Post