Putokazi

Interdisciplinarni znanstveno-stručni časopis Sveučilišta Hercegovina ———— E-ISSN: 2303-470X

Babić, Šitum: Menadžerska znanja voditelja učeničkih zadruga

March 16, 2015 urednik 0 Comments

MENADŽERSKA ZNANJA VODITELJA UČENIČKIH ZADRUGA

IVANA BABIĆ

SILVIA ŠITUM

Sažetak

U radu su predstavljeni rezultati istraživanja menadžerskih znanja voditelja učeničkih zadruga. Istraživanje je provedeno u Splitsko – dalmatinskoj županiji 2012. godine. Voditelji učeničkih zadruga glavni su nositelji odgojno – obrazovne djelatnosti ove izvannastavne aktivnosti te su u mogućnosti vlastitim umijećima, stavovima i znanjima utjecati na sve one koje poučavaju . Kako bi voditelji učeničkih zadruga uspješno poučavali nužno je da permanentno nadopunjavaju već stečena menadžerska znanja novim znanstvenim spoznajama. Na tom putu bi im bilo od pomoći ciljano stručno usavršavanje koje u Republici Hrvatskoj provodi Agencija za odgoj i obrazovanje te poslijediplomsko obrazovanje. Svjesni ove činjenice, kreatori Strategije odgoja i obrazovanja menadžerskim bi znanjima trebali dati na važnosti te ih naglasiti kao bitan segment ukupnih znanja koje posjeduje učitelj -voditelj učeničke zadruge kao poučavatelj poduzetničkih kompetencija.

Ključne riječi: menadžerska znanja, poučavanje, voditelji učeničkih zadruga, stručno usavršavanje


STUDENTS ASSOCIATIONS LEADERS MANAGERIAL SKILL

IVANA BABIĆ

SILVIJA ŠITUM

Summary

The work presents the results of the research on the students associations leaders’ managerial skills. The research took place in the Split- Dalmatia countyin 2012. Thes tudents associations leaders are the main carriers of the educational activity of this extracurricular activity and they are able to influence, byt heir own attitudes, knowledges and skills, everyone they are teaching. To teach successfully it is necessary for the students associations leaders to permanently complement the already acquired managerial skills with new scientific knowledge. It would be helpful to have assistance on that path from Educational agency which in Croatia gives targeted training and postgraduate education. Aware of this fact, thecreators of the educational strategy should give importance to the managerial skills and stress them as an important part of all the knowledge spossesed by theteacher students associations leader as instructor of entrepreneurial competencies.

Keywords: managerial skills, teaching, students associations leadres, targeted training

Previous Post

Next Post