Putokazi

Interdisciplinarni znanstveno-stručni časopis Sveučilišta Hercegovina ———— E-ISSN: 2303-470X

Talić: Indikatori uspješnosti uprave u inventivnim organizacijama

March 16, 2015 urednik 0 Comments

INDIKATORI USPJEŠNOSTI UPRAVE U INVENTIVNIM ORGANIZACIJAMA

IVKA TALIĆ

SAŽETAK

Uspješnost uprave se ne može prikazati istim indikatorima u inventivnim kao u neinventivnim organizacijama. Ti indikatori su u cjelini podvrgnuti smislu, sadržajima i ciljevima inventivnih organizacija. U ovom radu kao indikatori se promatraju: učinkovitost upravljanja promjenama; stupanj otvorenosti organizacije za nove ideje; uspješnost uprave u motiviranju zaposlenih za generiranje i implementaciju novih ideja; stupanj učinkovitosti projektiranja inovacijskih ciklusa i procesa u organizaciji; stupanj i implementaciju znanja u organizaciji u pravcu organizacije koja uči; te u učinkovitosti implementacija različitih inovacijskih strategija. Iako ovi indikatori ne iscrpljuju i potpuno ne ukazuju na svu složenost i cjelinu ove tematike doprinose značajno unapređenju iste otvarajući sasvim nove aspekte, sadržaje i modele. To je i osnovna smisao i poruka ovog rada. Rad je nastao na temeljima razmišljanja unutar koncepta 2.0 i daje svoj vidljiv znanstveni doprinos u potrebi reinventiranja novih sadržaja i pravaca unutar menadžmenta u sferi korporativnog upravljanja.

Ključne riječi: uspješnost uprave; motivacija; implementacija znanja; inovacijske strategije


SUMMARY

THE INDICATORS OF EFFICIENCY OF MANAGEMENT IN INVENTIVE ORGANIZATIONS

IVKA TALIĆ

The effiency of management can not be shown with the same indicators, both in inventive and uninventive organizations. These indicators are completely submitted to the sense, contents and aims of uninventive organizations. In this work the indicators have been observed as: effiency of managing the changes, the level of opennes of organizations for new ideas, effiency of management for motivating employees to generate and implement new ideas, the degree of effiency for projecting inovating cycluses and processes in the organization, the level of implementing knowledge in the organization as the one which learns, and in efficiency of implementing various inovative strategies. Although these indicators do not entirely show the complexity of these themes, they significantly contribute to the progress by opening completely new aspects, contents and models. That is the basic idea and message of this work. The work was done on basic thinkings within the 2.0 concept and it gives a scientific contribution which needs to reinvent new contents and directions within the management in the sphere of corporative managing.

Key words: efficiency of management, motivation, implementation of knowledge, inovative strategies

Previous Post

Next Post