Putokazi

Interdisciplinarni znanstveno-stručni časopis Sveučilišta Hercegovina ———— E-ISSN: 2303-470X

Srzić: Sklonost zaposlenih prema učenju u organizaciji kao polazište koncepta inteligentne organizacije

March 16, 2015 urednik 0 Comments

SKLONOST ZAPOSLENIH PREMA UČENJU U ORGANIZACIJI KAO POLAZIŠTE KONCEPTA INTELIGENTNE ORGANIZACIJE

MR. SINIŠA SRZIĆ

SAŽETAK

Sklonost odnosno predisponiranost svih zaposlenih u organizaciji na stalno učenje je početni (primarni) element cjelokupnog koncepta inteligentne organizacije. Sklonost zaposlenih za stjecanjem znanja nije dovoljno danas istražena i naglašena, pa je aktualnost teme ovog rada samim tim evidentna. Želi se dokazati da se kroz selekciju ljudskih resursa u organizaciji moraju stvoriti preduvjeti da organizaciju čine isključivo članovi koji su skloni kroz čitavu svoju karijeru na stalno učenje i usvajanje novih znanja, sposobnosti i vještina. Izravan doprinos ovog rada je u pokušaju da se istraže bitni čimbenici koji utječu na sklonost zaposlenih prema stjecanju novih znanja, vještina i sposobnosti. Na kvotnom uzorku veličine 50 zaposlenih iz četiri hotela srednje veličine s s pomoću posebno konstruiranog upitnika za utvrđivanje sklonosti zaposlenih za stjecanjem novih znanja, sposobnosti i vještina definirane su dvije skupine zaposlenih sklonih učenju u organizaciji (skupina 1) i skupina zaposlenih koja nije sklona učenju u organizaciji (skupina 2) .Korištena je metoda diskriminacijske analize, aplicirana na obje skupine ispitanika. Pretpostavili smo i potom definirali deset čimbenika (deset varijabli) koji utječu na sklonost učenju zaposlenih u organizaciji i koji na taj način predstavljaju diskriminirajuće varijable (X1….X10 ) tj. dob. stručnost, mjesečne visine plaća, uspjeh tijekom redovnog školovanja, zadovoljstvo napredovanjem u karijeri, obiteljski status, status u organizaciji, privrženost organizaciji, ocjene radnih učinaka i dosadašnja uključenost u učenje u organizaciji. Test s kojim se utvrđivala sklonost ispitanih zaposlenika prema učenju u organizaciji je pokazao da je od ukupno njih 50 ispitanika, sklonost učenju pokazalo 18 ispitanika (skupina 1), a kod 32 ispitanika ta sklonost nije utvrđena (skupina 2). Na temelju ovih spoznaja sastavljena je tablica diskriminirajućih varijabli i izvršena je diskriminacijska analiza prema tim diskriminirajućim varijablama za obje skupine ispitanika. Prosječna vrijednost linearne funkcije diskriminirajućih varijabli za skupinu ispitanika koja se deklarirala da ima sklonost učenju u organizaciji iznosi 0,7874, a ista ta vrijednost kod skupine ispitanika koja se deklarirala da nema te sklonosti iznosi 0,3657. Na temelju ovih prosječnih vrijednosti linearne funkcije određena je pripadnost ispitanika po osnovu ovih deset diskriminirajućih varijabli odnosnoj skupini. Sama činjenica da je velika većina ispitanika u obje promatrane skupine potvrdila na temelju ovih diskriminirajućih varijabli da pripada skupini formiranoj na temelju rezultata početnog testiranja sklonosti učenju u organizaciji, daje nam dovoljno uporišta za tvrdnju da ovih deset diskriminirajućih varijabli sasvim pouzdano upućuju da se mogu prihvatiti čimbenicima koji djeluju značajno na sklonost zaposlenih učenju u organizaciji.

Ključne riječi: učenje u organizaciji, inteligentna organizacija, diskriminacijska analiza


SUMMARY

EMPLOYEES’ ASPIRATION FOR LEARNING ORGANIZATION AS A BACKGROUND OF THE CONCEPT OF INTELLIGENT ORGANIZATIONS

SINISA SRZIC, MSc

Aspiration of all employees for continuous learning organization is the initial element of the entire concept of intelligent organization. Aspiration for learning is still not enough explored and emphasized, which makes the topic of this paper timely. The objective of this study is to prove and point out that without aspiration of all employees (members) for learning organization, there are no basic preconditions for the emergence of intelligent organization and that the selection of human resources is essential in creating preconditions for an organization to involve exclusively the employees who aspire in their career to continuous learning and acquiring new knowledge, skills and abilities. This work is an attempt to contribute directly in exploring the key factors that influence employees’ aspiration to acquire new knowledge, skills and abilities. A random sample of 50 employees, selected from four medium size hotels, using specially designed questionnaire for determining aspiration for learning, showed two groups of employees defined as (group 1) employees aspiring to learning and (group 2) without aspiration. The method of discriminant analysis was implemented in both groups. We supposed and then defined the ten factors (ten variables) that affect employees’ aspiration for learning organization and thus represent discriminating variables (X1 …. X10), i.e. age. expertise, monthly salaries, success in regular education, satisfaction with career development, family status, status in the organization, commitment to the organization, job evaluation and current involvement in learning organization. The test for defining employees’ aspiration for learning organization showed that out of the 50 respondents, 18 of them were aspired for learning (group 1), and 32 were not aspired (group 2). These findings were used in creating a table of discriminating variables, and a discriminant analysis was implemented in both groups according to the variables. The average value of a linear function of discriminating variables for the group of respondents who aspired for learning organization was 0.7874, while the same value for the group of respondents without aspiration for learning was 0.3657. These average values of linear functions and the ten discriminating variables were used to determine to which respective group the respondents belonged. The fact that the great majority of respondents in both groups confirmed, based on these discriminatory variables, to belong to the group resulting from the initial testing of aspiration for learning organization, gives us enough grounds to claim that these ten discriminating variables indicate quite reliably that they can be accepted as the factors significantly affecting the aspiration of employees’ learning organization.

Key words: learning organization, intelligent organization, discriminant analysis

Previous Post

Next Post