Putokazi

Interdisciplinarni znanstveno-stručni časopis Sveučilišta Hercegovina ———— E-ISSN: 2303-470X

Baković: Utjecaj religioznosti na svakodnevni život

March 16, 2015 urednik 0 Comments

UTJECAJ RELIGIOZNOSTI NA SVAKODNEVNI ŽIVOT

ISTRAŽIVANJE UTJECAJA NEKIH POKAZATELJA RELIGIOZNOSTI NA STAVOVE O RASTAVI BRAKA I KVALITETI BRAČNOG ŽIVOTA KOD ZARUČNIKA

ANKICA BAKOVIĆ

SAŽETAK

U radu se obrađuje tema rastave braka i mogućeg utjecaju nedjeljne mise na kvalitetu braka kod bračnih zaručnika katolika u Općini Livno, BiH. Radi usporedbe u radu su navođeni rezultati sličnih istraživanja provedenih u Hrvatskoj. Rezultati analize ukazuju kako 67,6 posto ispitanika se izjašnjava religioznima u skladu sa crkvenim učenjima, 26,8 posto ispitanika smatra se religioznim na svoj način i tek 1,4 posto ispitanika je nesigurno u davanju odgovora. Među najčešćim razlozima rastave braka čak 78,6 posto ispitanika navodi olako shvaćanje braka. Iako se religijska samoidentifikacija pokazala prediktibilnom za određene stavove prema rastavi braka sve navedeno ukazuje kako vjera kod nekih ispitanika koji se deklariraju kao vjernici u skladu s vjerskim učenjima, ipak nema konačnu odluku u njihovoj izgradnji stavova prema rastavi. Ovakvi rezultati dobiveni na uzorku u Livnu mogu izazvati određenu zabrinutost pastoralnih djelatnika i potaknuti ih na promišljanje ovoga problema te, s druge strane ukazuju na pojavu sekularizacije i u Livnu. Generalno, istraživanje pokazuje kako je redovito pohađanje mise usko povezano sa doživljajem Božje zaštite i kvalitetom bračnog života.

Ključne riječi: rastava, religijska samoidentifikacija, kršćanski identitet, kvaliteta bračnog života, pohađanje mise


THE IMPACT OF RELIGIOSITY ON DAILY LIFE

EXPLORING THE IMPACT OF SOME INDICATORS OF RELIGIOSITY ON ATTITUDES OF FIANCÉ ABOUT DIVORCE AND THE QUALITY OF MARRIED LIFE

ANKICA BAKOVIC

 

SUMMARY

The paper examines topic of divorce and the possible impact of the Sunday Mass on the quality of marriage of fiancé in the municipality of Livno, BiH. For comparison, the paper cited the results of similar studies conducted in Croatia. Results of the analysis indicate that 67.6 percent of respondents identify themselves religious in accordance with the Church’s teachings, 26.8 percent of respondents believe they are religious in their own way, and only 1.4 percent is uncertain in giving answers. Among the most common reasons for divorce is light-minded understanding of marriage. Although religiousness showed as being predictable for certain attitudes toward divorce, all of the above indicates that faith in some of the respondents who declare themselves as believers in accordance with religious teachings, though does not make final decision on the construction of their attitudes toward divorce. These results obtained on a sample of Livno may cause some concern of pastoral workers and motivate them to think of this problem and on the other hand point to the emergence of secularism in Livno too. In general, research shows that regular attendance at Mass is closely linked to the experience of God’s protection and the quality of married life.

Keywords: divorce, religiousness, Christian identity, quality of marital life, attending Mass

Previous Post

Next Post