Putokazi

Interdisciplinarni znanstveno-stručni časopis Sveučilišta Hercegovina ———— E-ISSN: 2303-470X

Bukvić, Kuzman Katica: Živa u tkivima riba delte rijeke Neretve

March 18, 2015 urednik 0 Comments

ŽIVA U TKIVIMA RIBA DELTE RIJEKE NERETVE

Doc. Dr. VIŠNJA BUKVIĆ

JELENA KUZMAN KATICA, dipl. ing.

SAŽETAK

Cilj istraživanja bio je utvrditi da li u konzumnim vrstama riba koje obitavaju u vodama delte rijeke Neretve postoji kontaminacija živom. Prisutnost žive utvrđivana je u mišićnom tkivu, bubrezima, jetrima i ikri. Slučajnim odabirom na šest lokacija za analizu su ulovljene sljedeće vrste riba: sunčanica (Lepomis gibbosus), srebrni karas (Carassius auratus gibelio), šaran (Cyprinus carpio), jegulja (Anguilla anguilla), somić (Ameiurus nebulosus), cipal glavaš (Mugil cephalus), sval (Leuciscus svallize), dužičasta pastrva (Oncorhynchus mykiss), potočna pastrva (Salmo trutta fario), linjak (Tinca tinca) i peškelj (Scardinius erythrophthalamus scardafa). Rezultati analize koncentracije žive pokazuju različit stupanj povećanja u pojedinim ribljim vrstama na mjernim postajama. Međutim, može se zaključiti kako izmjerene koncentracije žive ne nadmašuju vrijednost o maksimalno dozvoljenim koncentracijama za konzumnu ribu a koje su propisane Pravilnikom o količinama pesticida, toksina, mikotoksina, metala i histamina i sličnih tvari koje se mogu nalaziti u namirnicama, (Narodne novine, 46/94).

Ključne riječi : živa (Hg), tkiva, delta Neretve


Višnja Bukvić, PhD

Jelena Kuzman Katica

MERCURY TRENDS IN FISH TISSUES IN NERETVA RIVER DELTA

SUMMARY

The aim of the research was to establish the existence of mercury contamination in consumable fish species in the waters of the Neretva Delta. The presence of mercury was tested in muscle tissue, kidneys, liver and spawn of fish. At six localities, the following fish species were randomly caught and analysed: Lepomis gibbosus, Carassius auratus gibelio, Cyprinus carpio, Anguilla anguilla, Ameiurus nebulosus, Mugil cephalu, Leuciscus svallize, Oncorhynchus mykiss, Salmo trutta fario, Tinca tinca and Scardinius erythrophthalamus scardafa. The results of the analysis have shown various degrees of increase of mercury concentration in some fish species at the measuring stations. However, it can be concluded that the measured mercury concentrations do not exceed maximum permitted concentrations for consumable fish as prescribed by the Ordinance on the amounts of pesticides, toxins, mycotoxins, metals and histamine and similar substances that can be found in foodstuffs (Official Gazette, 46/94).

Key words: mercury (Hg), tissues, Neretva Delta

Previous Post

Next Post