Putokazi

Interdisciplinarni znanstveno-stručni časopis Sveučilišta Hercegovina ———— E-ISSN: 2303-470X

Matković, Karin: Sustav signala za rano uzbunjivanje na krizu u organizacijama

March 18, 2015 urednik 0 Comments

SUSTAV SIGNALA ZA RANO UZBUNJIVANJE NA KRIZU U ORGANIZACIJAMA

Doc. dr. IVAN MATKOVIĆ

DOMAGOJ KARIN, univ. spec. oec.

SAŽETAK

Aktualnost ovog rada proizlazi iz samog trenutka i prostora na kojem je nastao. Tranzicijska gospodarstva, pa i ovo u Bosni i Hercegovini, nalaze se u krizi. Krizno vođenje u ovim uvjetima postaje skoro sinonim za menadžment. Autori rada zagovaraju i pokušavaju promovirati jedan sasvim novi sustav signala za rano uzbunjivanje na krizu u organizaciji. Za razliku od različitih i poznatih pristupa koji se temelje na kvantitativnoj analizi bilančnih pozicija, sada se signali krize nastoje identificirati u brojnim simptomima poremećenih oblika u organizacijskom ponašanju. Na taj način ukazuje se na stvarne uzroke krize, a oni su u neprilagođenosti organizacije njezinom okruženju, a u sferi su ključni resursi svake organizacije – ljudski resursi kao generator svake krize i putokaz izlaska iz nje. Obrađuju se aspekti i sadržaji: delegiranja poslova; identifikacijski procesi zaposlenih s organizacijom; motivacijska degresija zaposlenih; poremećaji u upravljanju karijerom; upravljanju promjenama u organizaciji; deformacije u obogaćivanju poslom; poremećaji inventivnog i kreativnog ponašanja.Prostor, vrijeme i zadani cilj ovoga rada svode razmišljanja autora na opće i ključne elemente spoznaje signala u ovim oblicima poremećenog ponašanja u organizaciji. Samim tim tematika započeta ovim radom ostaje otvorenom za daljnja istraživanja.

Ključne riječi: organizacijsko ponašanje; krizno upravljanje; signali za rano uočavanje krize


IVAN MATKOVIĆ, PhD

DOMAGOJ KARIN

EARLY WARNING SIGNALS SYSTEM WITHIN ORGANIZATION

SUMMARY

Given the circumstances, the topic of this paper can be considered relevant. Transition economies, including the one of BiH, are undergoing a crisis. Crisis management in these conditions has become almost synonymous with management. The authors of this paper advocate and promote a new system of early warning signals of the crisis in the organization. Unlike the popular approaches to identification of crisis, based on a financial statement quantitative analysis, signals today can be identified by a number of disordered forms of organizational behavior. This indicates the real cause of crisis such as lack of adjustment between an organization and its environment. The key resources of every organization are human resources. They generate crisis but also find the way out. This paper analyzes: delegating tasks, employees’ identification process with organization, digression of employees’ motivation, disturbances in career management, managing organizational transformation, job strain, inventive and creative behavior disorder. On the basis of the aforementioned, the authors have come to recognize the basic and key elements of organizational behavior problems. Therefore, this topic remains open for further research.

Key words: organisational behaviour, crisis management, detection of early warning signals

Previous Post

Next Post