Upute autorima

U časopisu Putokazi Sveučilišta Hercegovina u Mostaru objavljuju se izvorni znanstveni, pregledni i stručni radovi iz područja znanstvenih disciplina koje se izučavaju na Sveučilištu, a koji nisu prethodno objavljeni i nisu u procesu recenziranja u drugom časopisu. Radovi se strukturiraju u skladu sa IMPRAD-formatom koji je propisala Američka psihološka asocijacija APA.

Jezik. Radovi se objavljuju na jezicima konstitutivnih naroda u BiH: hrvatskom, bosanskom, srpskom, i na engleskom jeziku.

Pisanje rada. Ra­do­vi se pišu u tekst pro­ce­so­ru Mic­ro­soft Of­fi­ce Word – fon­tom Ti­mes New Ro­man (ve­li­či­ne 12, to­ča­ka za osnov­ni tekst i 11 to­ča­ka za fu­sno­te i popis li­te­ra­tu­re), s razmakom 1,5. Stranice se numeriraju u donjem desnom kutu. Ra­do­vi tre­bajubiti pi­sa­ni ja­sno i ra­zu­mlji­vo, lo­gički­m re­dom.

Autor. Ime i prezime autora (koautora), naziv institucije (sveučilište, fakultet), mjesto, država (ukoliko je autor iz inozemstva). Piše se malim slovima, centrirano, boldom, 12,0 točaka.

Naslov rada.Naslov tre­ba biti in­for­ma­ti­van tako da obuhvati pred­met pro­u­ča­va­nja – is­tra­ži­va­nja i da ne sa­dr­ži vi­še od de­set rije­či. Uz naslov rada može u fusnoti biti bilješka o radu ako je nastao iz istraživačkoga projekta ili predstavlja ekspoze obranjene disertacije, ili njezinih dijelova, s podacima o fakultetu i povjerenstvu. Naslov se piše velikim slovima, centrirano, boldom, 14,0.

Sažetak rada. Obim sažetka ne smije biti iznad 250 riječi ili do 1400 znakova, na jeziku na kojem je rad napisan. U Sažetku treba iznijeti svrhu i cilj ra­da, me­to­de, glav­ne re­zul­ta­te i za­ključa­k. Tekst sažetka piše se normalom, 12,0.

Ključne riječi. Potrebno je napisati pet ključnih riječi ili kraćih sintagma odvojenih zarezom, italicom, 12. Iza posljednje dolazi točka. U ključne riječi ne ulaze one koje su u naslovu rada.

Tekst rada. Ra­do­ve em­pi­rij­skoga ka­rak­te­ra po­treb­no je struk­tu­ri­ra­ti ta­ko da osim uvo­da i za­ključ­ka, ima­ju tri osnov­na dije­la: 1) Te­o­rij­ski pri­stup pro­ble­mu, 2) Me­to­do­lo­ški okvir is­tra­ži­va­nja i 3) Re­zul­ta­ti i diskusija.

Uvod . Malim slovima, centrirano, normal, bez obilježavanja brojem. Tekst uvoda se piše normalom,12,0.

Podnaslovi rada. Glavni podnaslovi ispisuju se velikim slovima, bez numeriranja brojevima, centrirano, normal, boldom 12. Podnaslovi, malim slovima, centrirano, bez obilježavanja brojevima, boldom, 12,0.

Citirtanje. Pozivanje na autore u tekstu navodi se u zagradi unosom prezimena autora i godine izdanja, npr. (usp. Matić,2012). Ci­tate pra­te re­fe­ren­ce s pre­zi­me­nom au­to­ra, go­di­nom ob­ja­vlji­va­nja i bro­jem stra­ni­ce, npr. (Matić, 2012: 56). Pri citiranju ko­ri­ste se na­vod­ni­ci („n”) i po­lu­na­vod­nici (’n’). Za radove s dva autora navode se oba, a za više koautora poslije prvog dodaje se kratica: i sur. Za citate od preko 350 znakova potrebno je zatražiti pismenu dozvolu za publiciranje.

Fu­sno­te i krati­ce. Fu­sno­te se ko­ri­ste za ob­ja­šnje­nja. Krati­ce tre­ba iz­bje­ga­va­ti.

Tablice, grafikoni, sheme i slike. Tablice se rade u pro­gra­mu Mic­ro­soft Of­fi­ce Word (bez vertikalnih linija), a ilu­stra­ci­je (sli­ke i cr­te­ži) u JPG for­ma­tu, s maksimalnom širinom 11,5cm. Imenuju se bro­jem, pra­te­ći re­do­slijed u tek­stu ili u pri­lo­zima, i odgovarajućim naslovom, centrirano (italic, 10,5), npr. Тablica 3. Struktura uzorka istraživanja. Nazivi tablica i gra­fi­ko­na ispisuju se iz­nad, a sli­ka i shema is­pod. Tablice iz SPSS-a i ostalih stratističkih programa potrebno je prevesti na jeziku na kome je rad napisan. Rezolucija digitalnih slika ograničena je najmanje na 300 dpi. Za slike iz tiskanih izvora potrebno je priložiti pismeno odobrenje vlasnika autorskih prava. Ispod preuzetih tablica, grafikona i slika navodi se izvor. Uko­li­ko je po­treb­no, navode se I ob­ja­šnje­nja ozna­ka ko­je su ko­ri­štene. Autor je obvezan da na zahtjev urednika ili recenzenata dostavi bazu podataka iz koje su izračunate statističke mjere.

Odlomci: Prva riječ odlomka se uvlači za šest slovnih mjesta. Prored između odlomaka je isti kao i između redova (1,5).

Is­ti­ca­nje tek­sta. Is­ti­ca­nje dije­lo­va tek­sta iz­vo­di se kur­zi­vom.

Interpunkcijski znaci i brojevi. Uvijek se pišu normalom.

Zaključak. Osim osnovnih nalaza istraživanja u zaključcima se navode implikacije za praksu i daju ideje za nova istraživanja. Podnaslov Zaključak ispisuje se boldom, centrirano, 12.

Literatura. Navode se samo reference koje su citirane i na koje se poziva u radu, i to abecednim redom prema prezimenu autora, bez numeracije.

Monografije, udžbenici, leksikoni:

Jan­ko­vić V. (1973). Slo­bod­no vri­je­me u peda­go­škoj teo­ri­ji i prak­si. Zagreb: PKZ.

Članci u časopisima:

Doutlik, K. (2014). Stavovi roditelja o suradnji s učiteljima u Waldorfskoj školi. Školski vjesnik, 63(4), 531‒552.

Članci u zbornicima:

Sekulić-Majurec, A. (2007). „Uloga sudionika odgojno-obrazovnog procesa u stvaranju, provedbii vrednovanju kurikuluma“. U: Previšić, V. (ur.): Kurikulum: teorije – metodologija, sadržaj – struktura (305‒328). Zagreb: Zavod za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Veb do­ku­menti:

Percepcija. (2012). Psychological Interactive, 2, 12–18, www.wiki.com (pristupljeno 14.10. 2012).

Uko­li­ko se u tekstu na­vo­di ve­ći broj ra­do­va istog au­to­ra pu­bli­ciranih u is­toj go­di­ni, uz godinu izdanja dodaju se početna slova abecede, npr. 2010a, 2010b. Termin Literatura ispisuje se centrirano, boldom, normalom, 11.

Sažetak na engleskom jeziku. Ako je rad pisan hrvatskim, bosanskim ili srpskim jezikom, sažetak treba pisati na engleskom jeziku. Ako je rad pisan na engleskom jeziku sažetak se piše hrvatskim jezikom. Uz Sažetak navode se: ime i prezime autora (koautora), institucija, mjesto i naslov rada Tekst sažetka: italicom 10,5.

Ključne riječi na engleskom jeziku. Ako je rad pisan na hrvatskom, bosanskom ili srpskom jeziku ključne riječi  pišuse na engleskom jeziku. Ako je rad pisan na engleskom jeziku tada se pišu na hrvatskom jeziku.

Opseg rada. Do jednoga autorskog arka, odnosno 30000 znakova s praznim mjestima. U to ograničenje ne ulazi Sažetak i Popis literature. Za pregledne radove urednik može u izuzetnim slučajevima dopustiti proširenje teksta za 20%.

Eva­lu­a­ci­ja ra­do­va. Radove re­cen­zi­ra­ju dva re­cen­zen­ta, kojim nije dostupan autorov identitet, a ni autorima identitet recenzenata. Iz navedenih razloga iz teksta treba izostaviti sve što može otkriti autora (kao što su, npr., prepoznatljive autoreference. Rad može biti: 1) prihvaćen za objavljivanje, 2) upućen na doradu, 3) odbijen za objavljivanje. O rezultatima recenzije autori/koautori obavještavaju se dostavljanjem recenzentskog lista. Uredništvo kategorira radove u znanstvene i struč­ne. Znanstveni radovi: 1) izvorni znanstveni čla­nak, 2) pre­gled­ni čla­nak, 3)pret­hod­no priopćenje, 4) znanstvena kri­ti­ka, od­no­sno po­le­mi­ka. Struč­ni radovi: 1) struč­ni čla­nak, 2) in­for­ma­tiv­ni pri­log, 3) pri­kaz, 4) bi­bli­o­gra­fi­ja.

Dostave radova. Radovi se dostavljaju nae-mail: putokazi@hercegovina.edu.ba Uz ra­do­ve dostavljaju se Autorski obrazac  Izjava autora, koji se mogu pre­u­ze­ti na internetskoj stranici: www.putokazi.ba

IzdanjaČasopis izlazi dva puta godišnje u tiskanom i elektronskom izdanju.


Izjava autora

Autorski obrazac